Historie

CJV-Gouda kent een lange en rijke historie, al sinds 1864!

De oprichting

Ruim 150 jaar geleden gebeurde het tijdens een feestje ten huize van Daniël van de Ben dat één van de aanwezige aan de gastheer de vraag stelde: "Lees jij ook de Bijbel?". De vraagsteller was de heer Thoen, bij zeer oude oud-leden nog bekend als 'Vader Thoen', de leider van een kleine Bijbelkring, die wekelijks bij elkaar kwam. Het gevolg van de gestelde vraag, was dat Daniël van de Ben zich bij deze kring aansloot. Weldra kwam de Bijbelkring, waaronder de heren Van Punselie, Van Deth en Van Dorp, Berlijk en Fokkers, wekelijks bij Daniël van de Ben samen voor hun studie o.l.v. de heer Thoen.

Hoe verschillend van inzicht deze bezoekers van de Bijbelkring ook waren, ze hadden één gemeenschappelijk doel: dieper graven in de schatten van de Bijbel als Gods Woord. Het kerkelijke leven, waarin voor een groot deel de moderne theologie domineerde, schonk hen geen bevrediging. Wat hen het meest interesseerde, was dat er ook voor een arme zondaar een rijke Heiland is.

Ze legden zich toe op ernstig biddend onderzoek van de Bijbel en het kweken van vriendschapsbanden. Toen bleek dat ze zelf daardoor innerlijk werden gezegend en gesterkt, meenden zij, dat zij de “Boodschap des Heils” ook aan anderen moesten doorgeven. Zij waren met name bewogen hoe de jeugd - vooral de rijpere jeugd - zich bij avond schuldig maakte aan baldadigheden. (Welke baldadigheden is niet bekend, maar denkend aan de hangjongeren van tegenwoordig kunnen wij ons een voorstelling maken).

Zij bespraken met elkaar of het niet mogelijk zou zijn een vereniging op te richten, waar met die jonge mensen één avond in de week, zo mogelijk op zondag, een paar uur bezig te zijn; in de eerste plaats met een tekstgedeelte van het Heilige Schrift, dat op die avond in behandeling werd genomen. Zo begonnen zij met enkele jongens, Maar de kring breidde zich snel uit. Steeds meer jonge mannen - voortkomende uit de meest uiteenlopende Protestantse groeperingen en kerken - traden toe tot de kring, hetgeen tot gevolg had, dat de activiteiten een dusdanig grote omvang gingen aannemen, dat de behoefte aan een één of andere organisatievorm steeds sterker werd.

Aangemoedigd door Arie van de Raadt, de Rotterdamse evangelist, in die jaren een bekend en gezien figuur in Gouda, besloten zij zich in verbinding te stellen met het in 1853 opgerichte N.J.V. te Amsterdam, welk verbond de Goudse vrienden richtlijnen en aanwijzingen gaf, hoe zij het werk onder de jongeren kon aanpakken. (het N.J.V. is later opgegaan in de YMCA Nederand).

De samenwerking met Amsterdam werd van dien aard, dat besloten werd zich bij het N.J.V. aan te sluiten, hetgeen op 28 maart 1864 plaatsvond. Zo ontstond in Gouda de Christelijke Jongelings Vereniging 'Daniël', genoemd naar de initiatiefnemer. Als zinspreuk werd gekozen: "Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?" (Rom. 8:31).

1869-1950

Na de beginjaren, begon het CJV Daniël steeds meer activiteiten te ontplooien. Het CJV had in de loop der jaren een hoop (neven)activiteiten:

  • Voordrachtclub 'Nieuw Leven';
  • 'Bidstand' voor kerktijd;
  • Vanaf ongeveer 1900 op initiatief van de heer W. Kerper, muziekstudent, een orkest;
  • Anti-kermisvergaderingen voor de kermiskinderen met voordrachten, gezellige muziek en rode limonade, omdat zij door het vele reizen zoveel dingen ontbeerden;
  • Het CJV had een eigen bibliotheek, reeds vóór 1900, waar Gouwenaren voor 1 cent per week een boek konden lenen. Omstreeks 1942 verscheen de Openbare Bibliotheek en zijn de ruim 3000 boeken hieraan geschonken.

Eens per jaar was er de gebruikelijke jaarvergadering, meer bekend als 'Jaarfeest'; zeer gezellig, vooral als het bestuur van de beide Jongedochtersverenigingen tegenwoordig was. De plicht gebood nu eenmaal, dat deze jonge dochters na afloop thuis gebracht moesten worden. Daar zijn toen vele banden gelegd... voor het leven!

Vanuit het CJV zijn een hoop jeugdclubs voortgekomen. Op 23 oktober 1869 werd door Vader Thoen vanuit het CJV de Knapenvereniging 'Jacob' opgericht. Vaak waren er meer dan 100 jongens op een clubavond bijeen. Op 1 mei 1920 kwam Excelsior voor een jongere doelgroep daarbij, in oktober 1924 gevolgd door 'Vriendschap'. De laatste moest zelfs worden opgesplitst om te voorkomen dat de goede sfeer door een teveel aan leden verloren zou gaan. Rond 1954 bestonden er nog twee clubs, namelijk 'Dynamo' en 'Contact'. Men kan veel overeenkomsten zien tussen de jeugdclubs van toen en de huidige kerkelijke jeugdclubs.

Op 1 mei 1934 werd een onderafdeling van het CJV opgericht onder de naam 'Jodan Boys' (JOngelingenvereniging DANiël, red.), die allerlei balspelen ging uitoefenen. Vanaf een gebrekkig grasveld met koeienvlaaien, zijn ze door de tijd heen steeds professioneler gaan trainen, tot ze op de huidige locatie belandden. Het onderlinge contact is helaas verwaterd in de loop der tijden...

Op 2 januari 1949 werd het Muziekkorps 'Tempo' opgericht. Hun eerste optreden was op 1 mei 1950 in een gezamenlijke taptoe met 'Per Aspera ad Astra' op de Markt.

2000 – heden

Aan het begin van de 21e eeuw waren er een kleine tiental activiteiten die georganiseerd werden door CJV Daniël. Deze hadden allen een eigen naam, logo en pr. Dit werdt erg onoverzichtelijk, zowel voor de leden als voor de medewerkers van CJV Daniël. Na een terugloop van leden en een financiële wat meer uitdagende situatie, besloot het bestuur van CJV Daniël om alle activiteiten onder één overkoepelende naam te brengen. Na lang beraad werd op 5 september 2001 LuMina geboren. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat LuMina de namen CJV Daniël en CJV-Gouda zou gaan vervangen, maar om meerdere redenen zijn die namen altijd naast elkaar blijven bestaan.